ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |

13/09/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 226/2561 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
13/09/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 225/2561 เรื่อง กำหนดการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
23/07/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 163/2561 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์การให้ทุนการศึกษาแพทย์ หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์
28/06/61
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 133/2561 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแพทย์ หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์
13/06/61
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าอบรม "โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3"
27/04/61
ประกาศ ฉบับที่ 67/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง อายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
21/03/61
ประกาศ ฉบับที่ 43/2561 เรื่อง ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
26/02/61
ประกาศ ฉบับที่ 23/2561 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
16/02/61
ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
24/01/61
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ