ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

02/03/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
02/03/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 16 อัตรา 
10/02/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
10/02/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง อายุรแพทย์ (สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก) จำนวน 1 อัตรา
10/02/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร จำนวน 2 อัตรา
01/02/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีพัสดุ
02/02/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
19/01/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
16/01/66
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 18 อัตรา


บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ