กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ลำดับ กฎหมาย วันประกาศ วันใช้บังคับ สถานะ
พระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๒ ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ
  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ
พระราชกฤษฎีกา
๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๑ ก.ย. ๒๕๔๓ ๑ ต.ค. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ
การบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
๑. ระเบียบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙ ส.ค. ๒๕๖๑ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ
๒. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๒ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ
๓. ข้อกำหนดโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ
๔. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประมวลจริยธรรม
๑. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔ ม.ค. ๒๕๔๘ ๑๕ ก.ค. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ
๒. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๗ เม.ย. ๒๕๕๒ ๘ เม.ย. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ
การบริหารงานบุคคล
๑. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ
๒. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๙ ก.ค. ๒๕๖๑ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ
๓. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .... ... ... ดำเนินการจัดทำ
๔. ระเบียบสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
  ระเบียบสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ
  ระเบียบสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ
๕. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
  ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑ ม.ค. ๒๕๔๖ ๒ ม.ค. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ
  ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๘ ๑ ก.ย. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ
การเงินและบัญชี
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ
๒. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
  ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๔ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๔ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ
  ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและบัญชี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑ ธ.ค. ๒๕๔๘ ๑ ธ.ค. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ
  ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและบัญชี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕ ก.ย. ๒๕๕๑ ๖ ก.ย. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ
  ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงินและบัญชี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ... ... ดำเนินการจัดทำ
การพัสดุ
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ
รู้จักเรา