คณะกรรมการนพ.มานิต
ธีระตันติกานนท์

ประธานกรรมการ
 1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล นายมานิต ธีระตันติกานนท์
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งหน้าที่ -
 4. สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต และ การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
 6. อายุ 68 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบริหาร โดยก่อนเกษียณอายุเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 8. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชุดที่ 1 ซึ่งหมดวาระวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561นายชัชวาล
เตละวาณิชย์

กรรมการผู้แทนชุมชน
 1. ชื่อ-นามสกุล นายชัชวาล เตละวาณิชย์
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน นักธุรกิจ ตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ
 4. สังกัด บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้)
 6. อายุ 47 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ประธานกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม และกรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชุดที่ 1 ซึ่งหมดวาระวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561นายณัชธพงศ์
ลีกิจแสงเจริญกุล

กรรมการผู้แทนชุมชน
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน นักธุรกิจ ตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ
 4. สังกัด บริษัท เอ็นซีเลเซอร์คัท จำกัด
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 6. อายุ 57 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เคยเป็นนายกสโมสรโรตารี่บ้านแพ้ว ปี พ.ศ. 2548 - 2549
  - กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี พ.ศ. 2553 - 2557
  - คณะผู้ไกล่เกลี่ยของอำเภอ บ้านแพ้ว พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2557 - ปัจจุบันนายจิโรจน์
ทองเต็ม

กรรมการผู้แทนชุมชน
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นายจิโรจน์ ทองเต็ม
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน เกษตรกร ตำแหน่งหน้าที่ -
 4. สังกัด -
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว
 6. อายุ 55 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 8. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครนายวิศิษฎ์
ตั้งนภากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งหน้าที่ -
 4. สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. อายุ 62 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เคยเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ
  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 , 5 และ 6
  - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนางวชิราวรรณ
อิทธิถาวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน - ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
 4. สังกัด กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CFA (Chartered Financial Analyst), CFA Institute, USA.
 7. อายุ 49 ปี
 8. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เคยเป็นผู้อำนวยการ ฝ่าย Strategic Management & Evaluation บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนายเรวัตชัย
พลับประสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นายเรวัตชัย พลับประสิทธิ์
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน -
 4. ตำแหน่งหน้าที่ -
 5. สังกัด -
 6. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันโพลิเทคนิคแห่งชาติ ตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
  - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันโพลิเทคนิคแห่งชาติ ตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
 7. อายุ 67 ปี
 8. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการวิศวกรรม บริษัท พีทีทีฟีนอล จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท พีทีทีฟีนอล จำกัด (มหาชน)
  - และผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท พีทีทีฟีนอล จำกัด (มหาชน)นพ.พรเทพ
พงศ์ทวิกร

เลขานุการคณะกรรมการ
 1. ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
 2. อาชีพในปัจจุบัน จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 3. ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 4. สังกัด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 5. อายุ 49 ปี

รู้จักเรา