คณะกรรมการ
ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ประธานกรรมการ
 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
กรรมการโดยตำแหน่ง นายผล ดำธรรม
(ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร)
กรรมการโดยตำแหน่ง


นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ
(นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร)
กรรมการโดยตำแหน่ง


 นายธีระชัย บุญอารีย์
กรรมการผู้แทนชุมชน
 นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์
กรรมการผู้แทนชุมชนนายศักดา เนติพัฒน์
กรรมการผู้แทนชุมชน
 นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายประเวศ อรรถศุภผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางสาวสุนทรี สุภาสงวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 พญ.เสาวณีย์ เกิดดอนแฝก
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
กรรมการและเลขานุการ×ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความรู้ ความชำนาญ
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข การบริหาร และด้านกฎหมาย โดยเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

×นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อาชีพ : ข้าราชการ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

×นายผล ดำธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อาชีพ : ข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด กระทรวงมหาดไทย

ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

×นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

อาชีพ : ข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

×นายธีระชัย บุญอารีย์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน

อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ความรู้ ความชำนาญ
เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร และสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลคนดีศรีสาคร เคยเป็นอดีตกรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อดีตประธานกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ปัจจุบันเป็นกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประธานกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

×นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน

อาชีพ : ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูนครปฐม
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชำนาญ
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน และเริ่มเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ไม่มีทรัพย์สิน มีหนี้สินจำนวนมาก เป็นผู้แก้ไขและพัฒนา จนปัจจุบันมีทรัพย์สินมากกว่า 500 ล้านบาท

×นายศักดา เนติพัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน

อาชีพ : ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด

ประวัติการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชำนาญ
เคยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้เกษตรกรผ่านทางกลไกสภาเกษตรกรไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านสินเชื่อโดยปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ไปทำกิจการด้านการเกษตร บริหารจัดการองค์กรให้สามารถมีผลกำไรจากการดำเนินการและสมาชิกสามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาตรงตามวัตถุประสงค์

×นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร

ตำแหน่ง :กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาชีพ : ที่ปรึกษาอิสระ

ประวัติการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CFA (Chartered Financial Analyst), CFA Institute, USA.

ความรู้ ความชำนาญ
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ การวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจโดยรวม ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และบริษัทในหลายภาคอุตสาหกรรม การลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เคยเป็นผู้อำนวยการ ฝ่าย Strategic Management & Evaluation บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

×นายประเวศ อรรถศุภผล

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา
- การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ ความชำนาญ
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย โดยเคยรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการร่างกฎหมายและด้านการให้ความเห็นทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และเคยได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ

×นางสาวสุนทรี สุภาสงวน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Public Policy Victoria University of Wellington

ความรู้ ความชำนาญ
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดโครงสร้างส่วนราชการ การบริหารและพัฒนาองค์การมหาชน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและอนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการขององค์การมหาชน และอนุกรรมการอื่นๆ

×พญ.เสาณีย์ เกิดดอนแฝก

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

อาชีพ : กุมารแพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว