คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

1. นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์
2. นายสมคิด จันทมฤก
3. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

4. นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์
5. นายชัชวาล เตละวาณิชย์
6. นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล
7. นายจิโรจน์ ทองเต็ม
8. นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร
9. นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
10. นายเรวัตชัย พลับประสิทธิ์
11. นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร
ประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการผู้แทนชุมชน
กรรมการผู้แทนชุมชน
กรรมการผู้แทนชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
รู้จักเรา