คณะกรรมการนายพิศิษฐ์
ศรีประเสริฐ

ประธานกรรมการ
 1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการ
 4. สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  - แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
  - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  - สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)นายแพทย์เกียรติภูมิ
วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
 2. ตำแหน่ง กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข)
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการ ตำแหน่งหน้าที่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 4. สังกัด กระทรวงสาธารณสุขนายณรงค์
รักร้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล นายณรงค์ รักร้อย
 2. ตำแหน่ง กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร)
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการ ตำแหน่งหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 4. สังกัด กระทรวงมหาดไทยนายแพทย์สุริยะ
คูหะรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร
 1. ชื่อตัว-ชื่อสกุล นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์
 2. ตำแหน่ง กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร)
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการ ตำแหน่งหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร
 4. สังกัด กระทรวงสาธารณสุขนายชัชวาล
เตละวาณิชย์

กรรมการผู้แทนชุมชน
 1. ชื่อ-นามสกุล นายชัชวาล เตละวาณิชย์
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน นักธุรกิจ ตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ
 4. สังกัด บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้)
 6. อายุ 50 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
  - คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
  - ประธานกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
  - กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ชุดที่ 1 ซึ่งหมดวาระวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561นายณัชธพงศ์
ลีกิจแสงเจริญกุล

กรรมการผู้แทนชุมชน
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน นักธุรกิจ ตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ
 4. สังกัด บริษัท เอ็นซีเลเซอร์คัท จำกัด
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 6. อายุ 59 ปี
 7. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เคยเป็นนายกสโมสรโรตารี่บ้านแพ้ว ปี พ.ศ. 2548 - 2549
  - กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี พ.ศ. 2553 - 2557
  - คณะผู้ไกล่เกลี่ยของอำเภอ บ้านแพ้ว พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารทั่วไปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2557 - ปัจจุบันนางวชิราวรรณ
อิทธิถาวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน - ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
 4. สังกัด กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 5. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
 6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CFA (Chartered Financial Analyst), CFA Institute, USA.
 7. อายุ 51 ปี
 8. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เคยเป็นผู้อำนวยการ ฝ่าย Strategic Management & Evaluation บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนายประเวศ
อรรถศุภผล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง นายประเวศ อรรถศุภผล
 2. ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 3. อาชีพในปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
 4. ตำแหน่งหน้าที่ -
 5. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
  - การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. อายุ 64 ปี
 8. ความรู้ ความชำนาญ หรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - กรรมการร่างกฎหมายร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอางค์ (ดำรงตำแหน่งสองวาระ)
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
  - ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  - กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  - กรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
  - ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  - กรรมการอิสระ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)นพ.พรเทพ
พงศ์ทวิกร

เลขานุการคณะกรรมการ
 1. ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
 2. อาชีพในปัจจุบัน จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 3. ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 4. สังกัด โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 5. อายุ 49 ปี

รู้จักเรา