ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29/01/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน 1 งาน โดยมีจำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ยประมาณ 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

25/01/59
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP Business one) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/01/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่อง Server พร้อมตู้ Rack 42U 1 งาน

18/01/59
ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

14/01/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/01/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

07/01/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/01/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (รอบที่ 2)

04/01/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/12/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน

28/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

28/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

22/12/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงูเห่า จำนวน 1 งาน

14/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน (รอบที่ 2) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

14/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น (รอบที่ 2) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |โครงการประกวดราคา

14/12/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (รอบที่ 2) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |โครงการประกวดราคา

07/12/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

04/12/58
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 870 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

04/12/58
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ |บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร>

02/12/58
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/58
ตารางราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

01/12/58
ตารางราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS)

01/12/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (รอบที่ 3 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/11/58
ประกาศ เรื่อง ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน

25/11/58
ประกาศ เรื่อง ผ้าเซ็ท 40x40 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ชุด

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ พร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ|บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร|กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง|แบบตกแต่งภายใน

23/11/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ 3A จำนวน 1 งาน

23/11/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้า จำนวน 11 รายการ

23/11/58
ประกาศ เรื่อง จ้างตัดผ้า จำนวน 12 รายการ

17/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อระบบเชื่อมสาขาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ

17/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (รอบที่ 3 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

17/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 870 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสาม จำนวน 1 งาน

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตัน จำนวน 1 งาน

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโฆ จำนวน 1 งาน

16/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชั้นวางของ จำนวน 13 รายการ

12/11/58
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม | บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | รายการประกอบแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

04/11/58
ตารางราคากลางซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 870 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

03/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ พร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ| โครงการประกวดราคา

03/11/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องซีลสายถุงเลือดโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

02/11/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

26/10/58
ประกาศ เรื่อง จ้างทำหลังคาโครงเหล็ก พร้อมรางน้ำฝน จำนวน 1 งาน

22/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเสื้อกราวน์ จำนวน 600 ตัว

22/10/58
ประกาศ เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงูเห่า จำนวน 1 งาน

20/10/58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตู้ MDB และงานเชื่อมบรรจบสายเมนไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/10/58
ประกาศราคากลาง เรื่อง ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 1 ตู้

13/10/58
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/10/58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บเงินค่าบริการอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (รอบที่ 2 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ| ราคากลาง

08/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 16 รายการ

08/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 5 รายการ

05/10/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

01/10/58
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

01/10/58
แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

01/10/58
รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ