การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา

ขั้นตอนที่ No. Document
1 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2 1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 6 เดือน)
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
4 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร, หน่วยงาน และประกาศยกย่องตามสื่อต่างๆ
2. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
5 1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ12 เดือน)