ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 57/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2561 ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
28/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
22/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด
22/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์พิเศษและกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 51/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 49/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 47/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 46/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 45/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 44/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19/03/61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 การเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 42/2561 เรื่อง ประกวดรเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
19/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 41/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 406,182 ชุด ระยะเวลา 365 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 40/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีน ขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 252,736 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดซื้อจำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 39/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องระบบสำรองก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 36/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอไรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอไรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | รายละเอียดคุณลักษณะ
13/03/61
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 6/2561 จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน | ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 38/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร | แบบโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
12/03/61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม จานวน 1 เครื่อง
09/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 34/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจด้วยความดันบวก 2 ระดับ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 33/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิกพกพาติดตัวตลอด 72 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/61
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน | (ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร | แบบโครงการก่อสร้างห้องผ่าตัด ชั้น 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
06/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 31/2561 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 30/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการรักษาพยาบาลรวมการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอ Smart Signage Display พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ