มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วัตถประสงค์ในการจัดตั้ง
  1. การพัฒนางานบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยรูปแบบการบริหารกึ่งรัฐ-เอกชน
  2. สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการและการปฎิบัติการแก่บุคคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้มีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยให้ดียิ่งๆขึ้นตลอดเวลา
  3. ช่วยสนับสนุนงานสงเคราะห์รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะชาวบ้านแพ้วผู้มีรายได้น้อยและไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้
  4. สนับสนุนงานอื่นๆ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้ทันต่อเหตุการณ์ อาการของโรคภัยเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น
  5. ดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

รายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้
  1) นายมณทิพย์  ตันติวุฒิกุล ประธานกรรมการ
  2) นายวิง  บุญเกิด เป็นกรรมการและเหรัญญิก
  3) นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ เป็นกรรมการและเลขานุการ
  4) นายวิชัย  จิตรศิลป์ฉายากุล เป็นกรรมการ
  5) นายวรชัย  กิจวัชรากรกุล เป็นกรรมการ
  6) นายสมศักดิ์  บำรุงเชาว์เกษม เป็นกรรมการ
  7) ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์  เลิศไตรภพ เป็นกรรมการ
  8) นายไพบูลย์  ตั้งกอบลาภ เป็นกรรมการ
  9) นายธีระชัย  บุญอารีย์ เป็นกรรมการ

สำนักงานตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน เลขที่ 198 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120