การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ขั้นตอนที่ No. Document
1 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2 ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 6 เดือน) (ไม่น้อยกว่าร้อยลุ 70)
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
4. การทำประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
4 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม / หน่วยงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง
2. กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
5 1. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ12 เดือน)