หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ข้อมูลทั่วไป

     บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี (ตั้งแต่ 100 ท่านขึ้นไป)ให้กับ พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป โดยเราให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการที่สถานที่สถานประกอบการ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

การให้บริการ

     - บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวะอนามัยตามความเสี่ยงของหน่วยงานหรือตามลักษณะงาน เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด, สมรรถภาพหู
     - บริการตรวจวัดมวลกระดูก
     - บริการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
     - บริการเจาะเลือด
     - บริการ Xray Digital
     - บริการอัลตร้าซาวด์ , อัลตร้าซาวด์แมมโมแกรม
     - บริการตรวจวัดสายตา, ตรวจสุขภาพตาประจำปีและค้นหาโรคทางจักษุ
     - บริการตรวจทางทันตกรรม
     - บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
     - บริการตรวจฉีดวัคซีน
     **(สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการได้)

บริการตรวจทางทันตกรรม

    1.ให้บริการ ณ หน่วยงาน ได้แก่ ขูดหินปูน(Cleaning) อุดฟัน(Filling) ถอนฟัน(Extraction) ได้วันละ 20 ท่าน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 1 เดือน โทร. 0-2591-9185 - คุณภาณุมาศ ศรีรัตนวงศ์ 095-624-6351 - คุณจตุพร วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ 098-974-9508

    2.สามารถเบิกราชการและประกันสังคมได้

    3.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ยินดีให้บริการตรวจและรักษาโรคทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ปลอดเชื้อ และมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเรา


ติดต่อ-สอบถาม
     คุณภาณุมาศ ศรีรัตนวงศ์ (หัวหน้างานการตลาดในเขตกทม) โทร . 02-5919185 หรือ 095-6246351
     คุณประทิน มาทรัพย์ (หัวหน้างานการตลาดในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด) โทร. 085-4795099


การให้บริการ