กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ลำดับ กฎหมาย สถานะ
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับ
2. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ
3. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ
2. พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ใช้บังคับ
2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ
3. การสรรหา การแต่งตั้ง และเบี้ยประชุม
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
2. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง ยกเลิกระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ พ.ศ. 2552 และระเบียบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
3. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2565 ใช้บังคับ
4. ประกาศคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ใช้บังคับ
6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะทำงาน พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ
8. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ
4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประมวลจริยธรรม
1. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 ใช้บังคับ
2. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2552 ใช้บังคับ
5. การบริหารงานบุคคล
1. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
2. ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
3. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ
4. ข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
5. ข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
6. ข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
7. ข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ใช้บังคับ
8. ระเบียบสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ
9. ระเบียบสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ
10. ระเบียบสวัสดิการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ใช้บังคับ
11. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
12. ระเบียบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
13. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
14. ข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบหมายและการมอบอำนาจ พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ
6. การเงินและบัญชี
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ
2. ข้อบังคับคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
3. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินจาก บัญชีเป็นสูญ พ.ศ. 2567 ใช้บังคับ
7. การพัสดุ
1. ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 140/2560 เรื่อง ยกเลิกการใช้ข้อบังคับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ใช้บังคับ
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ
8. การตรวจสอบภายใน
1. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
9. เรื่องอื่นๆ
1. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 ใช้บังคับ
2. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขา พ.ศ. 2564 ใช้บังคับ
3. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยรถส่วนกลางของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 ใช้บังคับ
4. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ใช้บังคับ
5. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2566 ใช้บังคับ
6. ระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยเงินสนับสนุนงานวิจัย พ.ศ. 2567 ใช้บังคับ
7. ข้อบังคับคณะกรรมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2567 ใช้บังคับ
10. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ใช้บังคับ
  * หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ใช้บังคับ
  * หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ใช้บังคับ
  * หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน ใช้บังคับ
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ใช้บังคับ
  * การกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน ใช้บังคับ
  * แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ใช้บังคับ
3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ใช้บังคับ
  * หลักเกณฑ์การกู้ยืม การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ใช้บังคับ
รู้จักเรา