ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

.
30/12/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED (Tube) 2,885 หลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา

28/12/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องส่องปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง

27/12/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

19/12/59
ประกาศ ฉบับที่ 78/2559 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ

19/12/59
ประกาศ ฉบับที่ 77/2559 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (รอบที่ 2)

16/12/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อหลอดไฟ LED (tube) จานวน 2,885 หลอด พร้อมติดตั้ง

16/12/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร จานวน 1 ระบบ

16/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สาขาสาทร จำนวน 1 งาน

15/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร จำนวน 1 งาน

08/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร จำนวน 1 งาน

07/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก 2 หลัง จำนวน 1 งาน

07/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก 2 หลัง จำนวน 1 งาน

07/12/59
ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งกันสาดและเหล็กดัดรอบอาคาร จำนวน 1 งาน

29/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนไม้อัดยาง จำนวน 1 งาน

24/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา

24/11/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

23/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด

23/11/59
ประกาศ เรื่อง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

23/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา
23/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง

18/11/59
ยกเลิกประกาศ ประกวดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อด้ามสลายต้อกระจก จำนวน 10 ด้าม

14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อของที่ระลึกงานตรวจสุขภาพ จำนวน 1 รายการ

14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSwitch สำหรับระบบ Network ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 รายการ

14/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม จำนวน 1 งาน

14/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อServer Report โปรแกรม EMR Soft จำนวน 1 รายการ

11/11/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ:ซื้อปั๊มลม จำนวน 1 ชุด

10/11/59
ประกาศ เรื่อง จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากระบบน้าเป็นระบบลม จ้านวน 1 งาน

08/11/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้างจำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/11/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ (Hemo Culture) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 6,000 ขวด และสำหรับเด็กจำนวนประมาณ 3,000 ขวด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่อง Server สำหรับจัดเก็บภาพและ Run Application จำนวน 1 เครื่อง

08/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสี ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง

04/11/59
ประกาศ เรื่อง งานจ้างเพิ่มเติมระบบท่อส่งลมเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 งาน

04/11/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/11/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

26/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดออกวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

20/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อ Main Switch,UPS และ ตู้ Rack จำนวน 5 รายการ

19/10/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง วันละ 3 รอบ 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน

19/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างทำผ้าม่านปรับแสง จำนวน 1 งาน

19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องมือกายภาพ จำนวน 4 รายการ

19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

19/10/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อรถเข็นเปลนอนสแตนเลส จำนวน 6 คัน

14/10/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้างจำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง | โครงการประกวดราคา

13/10/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ (Hemo Culture) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 6,000 ขวด และสำหรับเด็กจำนวนประมาณ 3,000 ขวด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง | โครงการประกวดราคา

13/10/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องไตเทียมแบบมาตรฐาน จำนวน 11 เครื่อง วันละ 3 รอบ 2.เครื่องไตเทียมแบบ Online Hemodiafiltration (OHDF) จำนวน 1 เครื่อง วันละ 3 รอบ ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ตารางราคากลาง

07/10/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องไตเทียม

05/10/59
ประกาศ ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 10 เป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร จำนวน 1 งาน (โดยวิธีพิเศษ)

05/10/59
ประกาศ ตารางราคากลางจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 30 ชุด (โดยวิธีพิเศษ)

04/10/59
ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 1 งาน

03/10/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ไตเทียม 1 จำนวน 1 งาน

30/09/59
ประกาศ ตารางราคากลางซื้ออะไหล่บอร์ดประมวลผลหลักของชุดควบคุมการสร้างภาพความเร็วสูง (RTM) (โดยวิธีพิเศษ)

29/09/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/09/59
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงศูนย์ล้างไตทางช่องท้องบ้านแพ้ว-พัฒนาการ จำนวน 1 งาน

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ICU 1 จำนวน 1 งาน

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ไตเทียม 2 จำนวน 1 งาน

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดมือบีบ จำนวน 19 ชุด

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 20 ชุด

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องซีลปิดผนึกซอง จำนวน 10 ชุด.

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 19 ชุด

21/09/59
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2

20/09/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

20/09/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 16 เครื่อง | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

20/09/59
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

19/09/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จานวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

15/09/59
ประกาศ เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

12/09/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

12/09/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/09/59
ประกาศ เรื่อง เสื้อผ้าสำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 6 รายการ

31/08/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

30/08/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะเอ็นอักเสบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จานวน 2 รายการ

29/08/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อ ชนิดถ่างรั้งตัวเอง แบบบุควอลเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/08/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

26/08/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24/08/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด

22/08/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

18/08/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSAN Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Storage ภายในตู้ Server จำนวน 1 เครื่อง

11/08/59
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/08/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

08/08/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 29/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อ ชนิดถ่างรั้งตัวเอง แบบบุควอลเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

08/08/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 28/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

08/08/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 27/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

08/08/59
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 26/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะเอ็นอักเสบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อ ชนิดถ่างรั้งตัวเองแบบบุควอลเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยประมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะเอ็นอักเสบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อผ้าคลุมผ่าตัด จำนวน 5 รายการ

27/07/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/07/59
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน

15/07/59
ประกาศ เรื่อง จ้างทำสติกเกอร์ติดรถแผนกตา จำนวน 1 รายการ

08/07/59
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่อง SERVER จำนวน 1 รายการ

30/06/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อผ้าปูเตียง ผ้าขวางเตียง ปลอกหมอน จำนวน 3 รายการ

22/06/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/06/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

15/06/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจขั้วจอประสาทตา จำนวน 1 งาน

07/06/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 21/2559 เรื่อง เปิดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

01/06/59
ประกาศ เรื่อง เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 7 รายการ

31/05/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อผ้าห่มขนหนูและผ้าขนหนู จำนวน 2 รายการ

13/05/59
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงถนนพื้นผิวถนนทางเข้า-ออก จำนวน 1 งาน

13/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเก้าอี้แถว จำนวน 3 รายการ

04/05/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

03/05/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSAN Storage สำหรับรองรับการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ

27/04/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือศัลยกรรมประสาทสำหรับยึดกระโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด|ร่างเอกสาร|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

26/04/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องรีดผ้าแบบเป่าหุ่น จำนวน 1 รายการ

04/04/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

17/03/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/03/59
ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมแซมวอลเปเปอร์ จำนวน 1 งาน

03/03/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด จำนวน 2 เครื่อง

26/02/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ|บัญชีแสดงรายการการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง | แบบตกแต่งภายใน | โครงการประกวดราคา

26/02/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ VARIABLE REFRIGERANT VOLUME จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/02/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ VARIABLE REFRIGERANT VOLUME จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

25/02/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | โครงการประกวดราคา

24/02/59
ประกาศ เรื่อง พัฒนาระบบ EMR Soft จำนวน 1 ระบบ

24/02/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่ จำนวน 1 เครื่อง

16/02/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน 1 งาน โดยมีจำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ยประมาณ 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | โครงการประกวดราคา

09/02/59
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนสลิงลิฟต์อาคารสมเด็จย่า 2 จำนวน 2 ตัว

08/02/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อระบบบริหารจัดการ INTERNET จำนวน 1 เครื่อง

03/02/59
ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

01/02/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP Business one) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/01/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณจำนวน 1 งาน โดยมีจำนวนน้ำหนักขยะเฉลี่ยประมาณ 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

25/01/59
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP Business one) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/01/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่อง Server พร้อมตู้ Rack 42U 1 งาน

18/01/59
ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

14/01/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล (SAP BUSINESS ONE) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/01/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

07/01/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/01/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (รอบที่ 2)

04/01/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง (รอบที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ