ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

23/12/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREWS (1 ระดับ) จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ ชุดมอเตอร์เจาะกระดูกแบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
16/12/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ประมาณ 7,072 ครั้ง
14/12/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ้าสำหรับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ประเภท ทั้งหมด 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 87 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรานารี่ (Colonary pressure wire) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 78 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 178,375 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 30 เส้น (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร) รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 87 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรานารี่ (Colonary pressure wire) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 78 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 178,375 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
13/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 44/2563 การจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | แบบแปลนและเอกสารประกอบการก่อสร้างทางเดินเชื่อม (Sky Walk) | แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
13/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ้าสำหรับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ประเภท ทั้งหมด 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREWS (1 ระดับ) จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจหาปริมาณฮีโมโกบินเอวันซี (HbA1c) ปีะงบประมาณ 2564 จำนวน 32,921 test
09/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ...................... การจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ พฤศจิกายน 2563 | บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | เอกสารประกอบการก่อสร้างทางเดินเชื่อม (Sky Walk) | แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
09/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 งาน
09/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 2,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 87 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรานารี่ (Colonary pressure wire) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 78 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ
05/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREWS (1 ระดับ) จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/11/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ้าสำหรับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ประเภท ทั้งหมด 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/11/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อขาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 30 เส้น (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร) รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ
29/10/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม (SKY WALK) จำนวน 1 งาน
28/10/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 30 เส้น (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร) รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ ชุดเครื่องผ้าสำหรับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ประเภท ทั้งหมด 37 รายการ
20/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREWS (1 ระดับ) จำนวน 70 ชุด
20/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ อุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อให้ในการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ
20/10/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดเครื่องผ้าสำหรับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 ประเภท ทั้งหมด 37 รายการ
14/10/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม เพื่อให้ในการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ
14/10/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREWS (1 ระดับ) จำนวน 70 ชุด
08/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 2,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/10/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 30 เส้น (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ ซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 30 เส้น (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร)
05/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด
02/10/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อสาย Handpiece (ด้ามสลายต้อกระจก) จำนวน 30 เส้น
02/10/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 2,500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/09/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 2,500 ชิ้น
16/09/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
16/09/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
11/09/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 2,500 ชิ้น
01/09/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
31/08/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกชนิดบันทึกได้ 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (Holter Monitoring System) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือดอัตโนมัติ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวนประมาณ 8,000 ขวด และ สำหรับเด็ก จำนวนประมาณ 4,000 ขวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกชนิดบันทึกได้ 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (Holter Monitoring System) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/08/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง, ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 2 ชุด, ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับหน่วยงานรังสีวินิจฉัย สาขาสาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกชนิดบันทึกได้ 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (HolterMonitoring System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือกายภาพบำบัด สำหรับแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ EKG monitor สำหรับหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/07/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือกายภาพบำบัด สำหรับแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/07/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกชนิดบันทึกได้ 24 ชั่วโมง พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (Holter Monitoring System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ผ่านกล้องระบบ Full HD เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคท่อน้ำตาตันผ่านทางช่องจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ EKG monitor สำหรับหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 3 เครื่อง
02/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องมือกายภาพบำบัด สำหรับแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 2 รายการ
01/07/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง, ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 2 ชุด, ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับหน่วยงานรังสีวินิจฉัย สาขาสาทร
26/06/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เช่ารถยนต์ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)
26/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ผ่านกล้องระบบ Full HD เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคท่อน้ำตาตันผ่านทางช่องจมูก จำนวน 1 ชุด
26/06/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ผ่านกล้องระบบ Full HD เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคท่อน้ำตาตันผ่านทางช่องจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/06/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง, ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 2 ชุด, ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับหน่วยงานรังสีวินิจฉัย สาขาสาทร จำนวน 1 เครื่อง
25/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Ranibizumab 10 mg/ml Injection จำนวน 163 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2563 การซื้อยา Ranibizumab 10 mg/ml Injection จำนวน 163 ไวแอล จำนวน 7,040 กล่อง ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวนที่ 12 มิถุนายน 2563 | รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/06/63
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อยา Ranibizumab 10 mg/ml Injection จำนวน 163 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2563 การซื้อยา Ranibizumab 10 mg/ml Injection จำนวน 163 ไวแอล จำนวน 7,040 กล่อง ตามประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวนที่ 12 มิถุนายน 2563
25/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
17/06/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ EKG monitor สำหรับหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 3 เครื่อง
15/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 140,800 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol/Flticasone propionate Accuhaler 50/250 mcg. 60 dose จำนวน 7,040 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/06/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol/Flticasone propionate Accuhaler 50/250 mcg. 60 dose จำนวน 7,040 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08/06/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 140,800 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 140,800 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน
25/05/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องมือกายภาพบำบัด สำหรับแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา จำนวน 2 รายการ
19/05/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตามตัว 24 ชั่วโมง - 2 สัปดาห์ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (Holter Monitoring System) จำนวน 1 ชุด
07/05/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตามตัว 24 ชั่วโมง - 2 สัปดาห์ พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผล (Holter Monitoring System)
07/05/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
22/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เช่ารถยนต์ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)
22/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 1 เตียง
14/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
08/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง High power Laser Therapy จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง High power Laser Therapy จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง High power Laser Therapy จำนวน 1 เครื่อง
31/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ไตเทียมศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 14,976 ครั้ง (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาดราคาซื้อจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ไตเทียมศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 14,976 ครั้ง (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม EMR SOFT จำนวน 1 ระบบ
24/03/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมสกรีน จำนวน 16 รายการ
20/03/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง High power Laser Therapy จำนวน 1 เครื่อง
10/03/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone furoate spray 27.5 mcg. จำนวน 18,688 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 62/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 58/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone furoate spray 27.5 mcg. จำนวน 18,688 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 57/2563 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
19/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 55/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน
19/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 54/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูติ ชั้น 8 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกอบ
19/02/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 48/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ สำหรับศูนย์ล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเจริญกรุง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 47/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย จำนวน 163,800 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 43/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ส่งของพร้อมติดตั้งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/02/63
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2563 การซื้อยา Fluticasone furoate spray 27.5 mcg. จำนวน 18,688 ขวด ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
14/02/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone furoate spray 27.5 mcg. จำนวน 18,688 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 41/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 39/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องผ่าตัดสูติ ชั้น 8 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน
13/02/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูติฯ ชั้นที่ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/63
ตารางแสดงวงเงินงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดสูติฯ ชั้นที่ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 งาน
12/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 36/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 6 หัวตรวจ สำหรับงานรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 6 หัวตรวจ สำหรับงานรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 31/2563 เรื่อง ประกาดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวน 163,800 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 30/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ส่งของพร้อมติดตั้งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น จำนวน 5 ชุด
05/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 29/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย จำนวนประมาณ 163,800 กิโลกรม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน
05/02/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 28/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา และขั้วประสาทตาด้วยเทคนิค OCT จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ย จำนวน 163,800 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน
31/01/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องิวเคราะห์จอประสาทตา และขั้วประสาทตาด้วยเทคนิค OCT จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 22/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ไตเทียมศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 14,976 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 21/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง สำหรับแผนกไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 20/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ สำหรับศูนย์ล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเจริญกรุง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 | คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ Automated peritoneal dialysis
24/01/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 19/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 7 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ | รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา | หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
23/01/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ไตเทียมศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 14,976 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/01/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 12/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อ โครงการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด
22/01/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 11/2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชื่อ โครงการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ไตเทียมศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 14,976 ครั้ง
22/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนตัวแบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด
21/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 6 หัวตรวจ สำหรับงานรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 เครื่อง
21/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล สำหรับผ่าตัด
20/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ณ ศูนย์ไตเทียมศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 14,976 ครั้ง
18/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
17/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา และขั้วประสาทตาด้วยเทคนิค OCT จำนวน 1 เครื่อง
15/01/63
(ร่าง) ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง สำหรับแผนกไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ