โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

Doctor

พญ.พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

Doctor

นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา

Doctor

พญ.สิทธิกา โคกขุนทด
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อกระจก, จอตา และน้ำวุ้นตา

Doctor

พญ.ชุติวรรณ อมรรัตนพันธ์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


Doctor

พญ.อรวดี ธงอินเนตร
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา

Doctor

พญ.ยุวพร ตั้งสีฟ้า
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

Doctor

พญ.ปวีณ์พร นิศารัตน์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

Doctor

พญ.พรรณสมร ภู่ไพบูลย์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
และการแก้ไขสายตาผิดปกติ


Doctor

พญ.ดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
และการแก้ไขสายตาผิดปกติ

Doctor

นพ.ชินสุต อรุณากูร
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุ
ตกแต่งและเสริมสร้าง

Doctor

พญ.เป็นหนึ่ง ธงทอง
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุ
ตกแต่งและเสริมสร้าง

Doctor

พญ.วิมลทิพย์ ลยานันท์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก
และโรคกล้ามเนื้อตา


Doctor

พญ.บุญสิริ หันจางสิทธิ์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านม่านตาอักเสบ
และภูมิคุ้มกันวิทยา

Doctor

นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจักษุวิทยา

Doctor

พญ.ปวิมล ฉัตรชุติมากร
จักษุแแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจักษุวิทยา

Doctor

พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์
จักษุแแพทย์


Doctor

นพ.ณัฐเดช รัตนอร่าม
จักษุแแพทย์

Doctor

พญ.กฤตยา อัศวสุวรรณา
จักษุแแพทย์

Doctor

พญ.ภัทรปภา อารีราษฎร์
จักษุแแพทย์

Doctor

นพ.ชยุตม์ ทัศนสุนทรวงศ์
จักษุแแพทย์