BGH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย
Architecture

About

สถิติข้อร้องเรียน สรุปรายงานแยกประเภทข้อร้องเรียนและหน่วยงาน กราฟแสดงสถิติข้อร้องเรียน