ศูนย์สุขภาพดี (Check up)

Doctor

นพ.ยุทธชัย แซ่จิว
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

Doctor

พญ.กฤติยา พึ่งวัฒนาพงศ์
อายุรแพทย์

Doctor

พญ.พจนีย์ รุ่งแสง
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน