ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |

21/03/61
ประกาศ ฉบับที่ 43/2561 เรื่อง ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  
26/02/61
ประกาศ ฉบับที่ 23/2561 เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
16/02/61
ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง เภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
24/01/61
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
06/11/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีกล่าวอ้างชื่อโรงพยาบาล  
27/02/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  
27/02/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง นโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
13/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 8 เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
18/10/59
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 120 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมระดับโรงพยาบาล

13/10/59
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 57 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก

12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 54 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

28/03/59
ประกาศ เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

01/03/59
คำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

12/02/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ