ข่าวรับสมัครงาน

| ดาวน์โหลดใบสมัครงาน |

30/06/60
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแพทย์ หลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์ 
29/03/60
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
29/03/60
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560”
07/03/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 2560”
27/02/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
31/01/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
23/01/60
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

15/12/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

07/12/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร TPI Tower ชั้น 10

18/11/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

18/11/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

07/12/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร TPI Tower ชั้น 10
08/11/59
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง (ด่วน)

14/10/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และพยาบาล

14/10/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก

02/10/59
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

02/10/59
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

30/09/59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก จำนวน 1 อัตรา

26/09/59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 1 อัตรา

23/03/59
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 12 อัตรา

11/03/59
ประกาศ เรื่อง ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

24/02/59
 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ /
 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง


14/01/59
 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

27/02/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม  
27/02/60
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง นโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
13/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 8 เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
04/11/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 6 เรื่อง กำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
18/10/59
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 120 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมระดับโรงพยาบาล

13/10/59
ข้อบังคับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3
12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 57 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 56 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 55 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก

12/10/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 54 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

28/03/59
ประกาศ เรื่อง รายนามบุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

01/03/59
คำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

12/02/59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการด้านบริหาร