ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

30/09/59
ประกาศ ตารางราคากลางซื้ออะไหล่บอร์ดประมวลผลหลักของชุดควบคุมการสร้างภาพความเร็วสูง (RTM) (โดยวิธีพิเศษ)

29/09/59
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/09/59
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงศูนย์ล้างไตทางช่องท้องบ้านแพ้ว-พัฒนาการ จำนวน 1 งาน

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ICU 1 จำนวน 1 งาน

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ ไตเทียม 2 จำนวน 1 งาน

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดมือบีบ จำนวน 19 ชุด

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 20 ชุด

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องซีลปิดผนึกซอง จำนวน 10 ชุด.

23/09/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน 19 ชุด

21/09/59
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2

20/09/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

20/09/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 16 เครื่อง | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

20/09/59
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

19/09/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จานวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

15/09/59
ประกาศ เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

12/09/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

12/09/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/09/59
ประกาศ เรื่อง เสื้อผ้าสำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 6 รายการ

31/08/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 16 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ | ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

30/08/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะเอ็นอักเสบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/08/59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จานวน 2 รายการ

29/08/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อ ชนิดถ่างรั้งตัวเอง แบบบุควอลเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/08/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

26/08/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24/08/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด

22/08/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

18/08/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อSAN Switch สำหรับเชื่อมต่อระบบ Storage ภายในตู้ Server จำนวน 1 เครื่อง

11/08/59
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/08/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

08/08/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 29/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อ ชนิดถ่างรั้งตัวเอง แบบบุควอลเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

08/08/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 28/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

08/08/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 27/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

08/08/59
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 26/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะเอ็นอักเสบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา |รายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างกล้ามเนื้อ ชนิดถ่างรั้งตัวเองแบบบุควอลเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์เพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยประมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
เผยแพร่ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อรักษาภาวะเอ็นอักเสบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

01/08/59
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อผ้าคลุมผ่าตัด จำนวน 5 รายการ

27/07/59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/07/59
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะแก จำนวน 1 งาน

15/07/59
ประกาศ เรื่อง จ้างทำสติกเกอร์ติดรถแผนกตา จำนวน 1 รายการ

08/07/59
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่อง SERVER จำนวน 1 รายการ

30/06/59
ประกาศ เรื่อง ซื้อผ้าปูเตียง ผ้าขวางเตียง ปลอกหมอน จำนวน 3 รายการ

22/06/59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/06/59
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |ร่างเอกสารประกวดราคา |ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

15/06/59
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจขั้วจอประสาทตา จำนวน 1 งาน

07/06/59
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 21/2559 เรื่อง เปิดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

01/06/59
ประกาศ เรื่อง เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 7 รายการ


หน้า  1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ