แผนกรังสีวิทยาแพทย์หญิงจริยา  ถิระศักดิ์

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไปแพทย์หญิงบุษกร  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาวินิจฉัยนายแพทย์สราเวช  พงศ์รัตนามาน

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป


แพทย์หญิงสิริวิมล มานะนาวิกผล

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป

ทีมแพทย์ของเรา