แผนกกุมารเวชกรรม

แพทย์หญิงเสาวนีย์  เกิดดอนแฝก

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้แพทย์หญิงศศิวิมล ไตรญาณ

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้


แพทย์หญิงวชิราภรณ์  พรหมจิตติพงศ์

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม


แพทย์หญิงชุลีพร   ตีรเศรษฐ์ศักดิ์

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม


แพทย์หญิงชมพูนุช   วิมานเวณิก

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป


แพทย์หญิงจันทิมา  ใจพันธ์

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป


แพทย์หญิงชานิยา   แจ่มใส

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป


แพทย์หญิงศิริพร ฐิติผลพันธ์

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดทีมแพทย์ของเรา