แผนกจักษุนายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์  ธนะสุพรรณ

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน


แพทย์หญิงสิทธิกา  โคกขุนทด

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตานายแพทย์ชินสุต  อรุณากูร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


แพทย์หญิงชุติวรรณ  อมรรัตนพันธ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


แพทย์หญิงพรรณสมร  ชำนาญกิจ

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา


แพทย์หญิงยุวพร  ตั้งสีฟ้า

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา