แผนกทันตกรรมทันตแพทย์สิเรศ  รพีพัฒนา

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : สาขาทันตกรรมจัดฟัน


ทันตแพทย์หญิงศศิวิมล  จึงพึ่งสุขพานิช

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิทยาเอ็นโดดอนด์


ทันตแพทย์หญิงนันทิกา  พ้นภัย

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก


ทันตแพทย์หญิงสุนันทา  เลี้ยงพันธุ์สกุล

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป


ทันตแพทย์วีลาภ  ครองลาภเจริญ

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง


ทันตแพทย์หญิงสาวิตรี สู่พิภักดิ์

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก


ทันตแพทย์หญิงนันท์พิพัฒน์ มีศรีสุข

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา