แผนกศัลยกรรม

นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป


นายแพทย์วรวุฒิ  พิทยศิริ

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป


นายแพทย์พันดา  เอี่ยมไตรรัตน์

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป


นายแพทย์ชัชวาล  อุดมโภชน์

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา


แพทย์หญิงวนันยา  โพธิ์ชัย

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง


แพทย์หญิงสุพิชามณฑ์  รุจินิธิวัฒน์

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปทีมแพทย์ของเรา