แผนกอายุรกรรม


นายแพทย์บุษกร  แซ่เอ็ง

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงเสาวนีย์  เบญจมานุกุล

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม


แพทย์หญิงวิฑิตตา  ตังหงส์

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม

แพทย์หญิงปิยรัตน์  ธนธานี

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงปนัดดา  ลีลาปิยวัฒน์

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทั่วไป

หน้า 1 | 2 |





ทีมแพทย์ของเรา