แผนกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงพิมพ์พิศา  ศรีงามพร้อม

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์


ทันตแพทย์หญิงกชพร พ่วงพันธุ์งาม

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ทันตแพทย์หญิงภัณฑภา คุณธนนิธิ

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป


ทันตแพทย์หญิงศิวาภร มหาสุคนธชาติ

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป


ทันตแพทย์หญิงมรกต  เชื้อศิริถาวร

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : ปริทันตวิทยา


หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา