แผนกแผนจีนพจ.อิงรภัสร์  ฉัตรสิริภูวัชร์

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์แผนจีน

ทีมแพทย์ของเรา