ศูนย์สุขภาพดี (Check up)


นายแพทย์ยุทธชัย แซ่จิว

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

แพทย์หญิงกฤติยา พึ่งวัฒนาพงศ์

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

แพทย์หญิงพจนีย์ รุ่งแสง

ตำแหน่งแพทย์ : แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน


ทีมแพทย์ของเรา