สถิติข้อร้องเรียน

สรุปรายงานแยกประเภทข้อร้องเรียนและหน่วยงาน

กราฟแสดงสถิติข้อร้องเรียน