- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2560

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

         - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560