โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร

  ตึกเฉลิมพระเกียรติ

     เนื่องในปีพุทธศักราช 2539 เป็นปีวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขได้จัดงบประมาณสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นวงเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท ด้วยงบประมาณแผ่นดิน วัตถุประสงค์เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ภายในอาคารได้รับการตกแต่ง และออกแบบภายในอาคารให้มีความทันสมัย สะดวก สวยงาม พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยครบถ้วน โดยมีประชาชนร่วมบริจาคอีกกว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นอาคารสำหรับบริการผู้ป่วย


 ชั้น G

แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม, ศูนย์จักษุและต้อกระจก, เพลินกาย แผนไทย & สปา, แผนกผู้ป่วยนอกกระดูกและข้อ, แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

 ชั้นที่ 1

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยนอกโสต-ศอ-นาสิก, ฝ่ายเภสัชกรรม, ห้องเก็บเงิน, งานรังสีวินิจฉัย, งานเวชระเบียน, ศูนย์ Admission, ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้, ห้องสังเกตอาการ, ห้องเจาะเลือด

 ชั้นที่ 2

ห้องผ่าตัด, แผนกวิสัญญี, แผนกชันสูตรโรค, ธนาคารเลือด และห้องบริจาคโลหิต

 ชั้นที่ 3

ผู้ป่วยในหลังคลอด, คลินิก Oncology

 ชั้นที่ 4

ศูนย์ทันตกรรม (B-DEX) , ศูนย์สุขภาพดี (B-WELL)


ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา 1

  ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา 1 เป็นตึกสูง 5 ชั้น ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย สะอาดและ สะดวกสบาย


 ชั้น 1

หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) 1, หน่วยไตเทียม 1

 ชั้นที่ 2

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

 ชั้นที่ 3

หอผู้ป่วยพิเศษ 3 A 20 ห้อง พร้อม เครื่องอำนวยความสะดวก

 ชั้นที่ 4

หอผู้ป่วยพิเศษ 4 A 20 ห้อง พร้อม เครื่องอำนวยความสะดวก

 ชั้นที่ 5

ห้องประชุมเทพกาญจนา, ห้องผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, แผนกการเงินและบัญชี , แผนกสิทธิประโยชน์


ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา 2

  ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา 2 เป็นตึกสูง 5 ชั้น ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย สะอาดและ สะดวกสบาย


 ชั้น 1

แผนกไตเทียม 2, หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) 2

 ชั้นที่ 2

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย และหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

 ชั้นที่ 3

หอผู้ป่วยพิเศษ 3 B 20 ห้อง พร้อม เครื่องอำนวยความสะดวก

 ชั้นที่ 4

หอผู้ป่วยพิเศษ 4 B 20 ห้อง พร้อม เครื่องอำนวยความสะดวก

 ชั้นที่ 5

หอผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ , แผนกกายภาพบำบัด


อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ละมูล ลือสุขประเสริฐ)

  ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นตึกสูง 4 ชั้น


 ชั้น G

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน , แผนก X-Ray คอมพิวเตอร์

 ชั้นที่ 1

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

 ชั้นที่ 2

แผนกห้องคลอด

 ชั้นที่ 3

แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม