รายนามผู้บริจาค


  คุณสง่า คุณเสน่ห์ ใยไหม

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์-เตียงผู้ป่วย

เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 26-08-2556  คุณปราโมทย์ คุณกำพา เร่บ้านเกาะ

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์-เตียงผู้ป่วย

เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 26-08-2556  คุณแม่เกียว แซ่เฮ้ง
(แซ่เซียว)(สหพรอุดมการณ์)

บริจาคเงินสด จำนวน 500,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 17-08-2556  คุณกนกวรรณ์ คุณสมชาย คุณมนตรี
คุณชมพูนุท และคุณกิตติชัย โชคบริบูรณ์

บริจาคเงินสด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 07-08-2556  พระภิกษุสวัสดิ์ เชื้อมอญ

บริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 26-07-2556  คุณชูชัย คุณวรรณี พรนพรัตน์

บริจาคเงินสด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 18-07-2556  คุณสุภาพ คุณปวีณ์นุช ชวนบุญ

บริจาคเงินสด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 16-07-2556   คุณวฤทธิ์ คุณพิกุลทอง เลาหะพงษ์พันธ์และครอบครัว

บริจาคเงินสด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 16-07-2556   คุณ สุรศักดิ์ อุดมโภชน์

บริจาคเงินสด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 06-07-2556   คุณสุก พาณิชเจริญ

บริจาคเงินสด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 05-07-2556


หน้า |  1 |  2 | บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ