แพทย์หญิงจริยา  ถิระศักดิ์
Jariya Tirasak, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์ (Radiologist)

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป

Specialization : Radiology


แพทย์หญิงบุษกร  วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
Busakorn Wongsawatsuriya, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์ (Radiologist)

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาวินิจฉัย
Specialization : Diagnostic Radiologyนายแพทย์สราเวช  พงศ์รัตนามาน
Sarawech Pongrattanaman, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : รังสีแพทย์ (Radiologist)

ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป
Specialization : Radiology