แพทย์หญิงศิขริน  มนธาตถผลิน
Sikarin Manatathaplin (Lebkao), M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologist)

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
Specialization : Anesthesiology


แพทย์หญิงพัดชา  ชัยจรีนันท์
Padcha Chaijareenont, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologist)

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
Specialization : Anesthesiology


นายแพทย์ภูริ  สุเมธนภิส
Puri Sumetnapis, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologist)

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
Specialization : Anesthesiology


นายแพทย์วีรเศก  ภู่พวงไพโรจน์
Weerasek Poopuangpairoj, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologist)

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา
Specialization : Anesthesiology