แพทย์หญิงเสาวนีย์  เกิดดอนแฝก
Saowanee Kerddonfaek, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
Specialization : Pediatric Allergy and Immunologyแพทย์หญิงวชิราภรณ์  พรหมจิตติพงศ์
Wachiraporn Phromjittipong, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
Specialization : Developmental and Behavioral Pediatrics


แพทย์หญิงชุลีพร   ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
Chuleeporn Teerasetsak, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
Specialization : Developmental and Behavioral Pediatrics


แพทย์หญิงชมพูนุช   วิมานเวณิก
Chompoonuch Wimanwenik, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Pediatrics


แพทย์หญิงจันทิมา  ใจพันธ์
Jantima Jaipan, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Pediatrics


แพทย์หญิงชานิยา   แจ่มใส
Chaniya Jamsai, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Pediatrics


แพทย์หญิงศิศิวิมล   ไตรญาณ
Sasiwimon Traiyan, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Pediatrics


แพทย์หญิงนพรัตน์   สุธราพนากิจ
Nopparat Sutarapanakit, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : กุมารแพทย์ (Pediatrician)

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
Specialization : Neonatal and Perinatal Medicine