นายแพทย์ชัช  นครชัย
Chat Nakornchai, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedist)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Specialization : Orthopedic surgery
นายแพทย์จิณพล ทองหนูเกตุ
Jinnapol Thongnooket, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedist)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดข้อเข่าด้วยกล้อง
Specialization : Orthopedic surgery, Sports Medicine and Joint Replaement by Laparoscopic Surgery
นายแพทย์ปรีดี คิวตระกูล
Preedee Kiwtrakool, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedist)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, เฉพาะทางด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
Specialization : Orthopedic surgery, Spine and Cervical vertebra