แผนกอายุรกรรม

นายแพทย์ภัทรสิทธิ์  สุธราพนากิจ
Pattarasit Sutarapanakit, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Specialization : Emergency Medicine


แพทย์หญิงสุภลักษณ์  พงศ์อุทัย
Supalak Pong-Uthai, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Medicine


แพทย์หญิงวิฑิตตา  ตังหงส์
Withitta Tanghong, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
Specialization : Endocrinology and Metabolism

แพทย์หญิงปนัดดา  ลีลาปิยวัฒน์
Panadda Leelapiyawat, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Medicine


แพทย์หญิงปิยรัตน์  ธนธานี
Piyarat Thanatanee, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
Specialization : Gastroenterology

แพทย์หญิงสุธาสินี  กลั่นแก้ว
Suthasinee Klankaew, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
Specialization : Pulmonary and Critical Care Medicine


หน้า 1 | 2 |

ทีมแพทย์ของเรา