นายแพทย์แสนศักดิ์  ลิขิตพงษ์วิทย์
Sansak Likitpongwit, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
Specialization : Pulmonary and Critical Care Medicine


นายแพทย์อนุพันธ์  สารมณี
Anupan Sarnmanee, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว
Specialization : Family Medicine


นายแพทย์คมปิยะ  กนกพัชรกุล
Khompiya Konokpatcharakul, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Specialization : Cardiologyนายแพทย์ธีระศักดิ์  พึ่งวัฒนาพงศ์
Teerasak Puengwattanapong, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Specialization : Cardiologyแพทย์หญิงพรรษวรรณ  สุคนธ์เขต
Patsawan Sukhonket, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
Specialization : Oncologyแพทย์หญิงกนกพรรณ  สุขเจริญนุกูล
Kanokpan Sookcharoennukool, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต
Specialization : Nephrologyแพทย์หญิงรุ่งระวี  มหรรณพกุล
Rungrawee Mahannopkul, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต
Specialization : Nephrologyแพทย์หญิงศิริเพ็ญ  วัชระทิพากร
Siripen Wathcaratipakorn, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
Specialization : General Medicineแพทย์หญิงเสาวนีย์  เบญจมานุกุล
Saowanee Benjamanukool, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์ (Internist)

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
Specialization : Rheumatology


หน้า 1 | 2 |