นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร
Pornthep Pongtawigorn, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (Director of Banphaeo Hospital)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
Specialization : Ophthalmologist and Specialist in Retina


แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์  ธนะสุพรรณ
Patsaran Thanasuphan, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(Director Eye and Cataract Excellence Center)


ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
Specialization : Ophthalmologist and Specialist in Glaucoma


แพทย์หญิงสิทธิกา  โคกขุนทด
Sitthika Khokkhuntod, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
Specialization : Ophthalmologist and Specialist in Retina and Vitreousแพทย์หญิงสุชีรา  ตติเวชกุล
Sucheera Tatiwetchakul, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
Specialization : Ophthalmologist and Specialist in Cornea and Refractive Surgery


นายแพทย์ชินสุต  อรุณากูร
Chinnasut Arunakoon, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

Specialization : Ophthalmologist and Specialist in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery


แพทย์หญิงณัฐชฏา  กนกพัชรกุล
Natchada Kanokpatcharakul, M.D.

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
Specialization : Ophthalmology


หน้า 1 | 2 |