แผนกทันตกรรมทันตแพทย์หญิงมรกต  องอาจวาณิชย์
Morakot Ong-artwanich, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ปริทันตวิทยา
Specialization : Periodontology


ทันตแพทย์หญิงนันทิกา  พ้นภัย
Nantika Ponpai, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Specialization : Pediatric Dentistry


ทันตแพทย์หญิงสุกัญญา  กวางทองพาณิชย์
Sukanya Kwangthongpanich, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Specialization : Oral and Maxillofacial Surgery


ทันตแพทย์หญิงสุธิดา  ตันศิริรุ่งเรือง
Sutida Tansirirungruang, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมบูรณะ
Specialization : Restorative Dentistry


ทันตแพทย์หญิงสุภาพร  ลาภนิกรกุล
Supaporn Larpnikornkul, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
Specialization : Prosthodontics


ทันตแพทย์หญิงสุนันทา  เลี้ยงพันธุ์สกุล
Sunantha Liangpansakul, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
Specialization : General Dentistry


ทันตแพทย์หญิงพิริยา  นวพักตร์พิไล
Piriya Nawapakpilai, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
Specialization : Prosthodontics

หน้า 1 | 2 | 3 |
ทีมแพทย์ของเรา