ทันตแพทย์หญิงศศิวิมล  จึงพึ่งสุขพานิช
Sasiwimon Juengpuengsookpanich, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : วิทยาเอ็นโดดอนด์
Specialization : Endodontology


ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ  จิราวัฒนานุรักษ์
Pornpan Jirawattananurak, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ช่องปาก
Specialization : Oral Medicine


ทันตแพทย์หญิงชูพร  เตรียมรวยรื่น
Chooporn Triamruayruen, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)

ความชำนาญพิเศษ : ปริทันตวิทยา
Specialization : Periodontology


ทันตแพทย์หญิงสมาพร  ชยะสุนทร
Samaporn Chayasunthorn, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์

Specialization : Prosthodontics


ทันตแพทย์หญิงนวภัทร์  ศากรวิมล
Nawapat Sakornwimon, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)
ความชำนาญพิเศษ : ทันตแพทย์ศาสตร์

Specialization : Dentistry


ทันตแพทย์หญิงกุลกัลยา  ชัยจรีนนท์
Kulkanya Chaijareenont, D.D.S.

ตำแหน่งแพทย์ : ทันตแพทย์ (Dentist)
ความชำนาญพิเศษ : วิทยาเอ็นโดดอนต์

Specialization : Endodontology

หน้า 1 | 2 | 3 |