นายมานิต ธีระตันติกานนท์
Mr.Manit Teeratantikanont


ตำแหน่ง (Position) : ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert)

วัน เดือน ปีเกิด (Date of birth) : 15 ธันวาคม 2493 (December 15th, 1950)

คุณวุฒิการศึกษา :
 • พ.ศ. 2512-2516    วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2516-2518    แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2529-2530    ปริญญาบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
                           สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2535           อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์สภา
ประสบการณ์ทำงาน :
 • พ.ศ. 2519-2527    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2528-2531    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข
                            สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2531-2533    ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2533-2535    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2535-2536    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2536-2540    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2540-2542    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2542-2544    รองอธิบดีกรมอนามัย
 • พ.ศ. 2544-2547    รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • พ.ศ. 2547-2548    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2548-2550    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
 • พ.ศ. 2550-2552    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • พ.ศ. 2552-2554    อธิบดีกรมควบคุมโรค

Qualification :
 • 1969-1973   Bachelor of Science, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • 1973-1975   Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • 1986-1987   Master of Primary Health Care Management, ASEAN Institute for Health
                    Development, Mahidol University
 • 1992   Diplomate of Preventive Medicine, The Medical Council of Thailand

Work Experience :
 • 1976-1984    Director of Yang Talad Hospital, Kalasin Provincial Public Health Office
 • 1985-1988    Director of The office of Academic Promotion and Public Health Service
                     Kalasin Provincial Public Health Office
 • 1988-1990    Preventive Medicine Specialist, Nakorn Ratchasima Provincial
                     Public Health Office
 • 1990-1992    Physician of Buriram Provincial Public Health Office
 • 1992-1993    Director of Regional Health Division, Office of the Permanent Secretary,
                     Ministry of Public Health
 • 1993-1997    Physician of Khon Kaen Provincial Public Health Office
 • 1997-1999    Physician of Udon Thani Provincial Public Health Office
 • 1999-2001    Deputy Director-General, Department of Health
 • 2001-2004    Deputy Director-General, Department of Disease Control
 • 2004-2005    Inspector, Ministry of Public Health
 • 2005-2007    Deputy Permanent Secretary, Office of the Permanent Secretary,
                     Ministry of Public Health (Administration)
 • 2007-2009    Director-General, Department of Medical Science
 • 2009-2011    Director-General, Department of Disease Control

นายโสภณ เมฆธน
Sopon Mekton, M.D.


อาชีพปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Occupation : Permanent Secretary, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health

นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์
Weerapol Nitipong, M.D.


อาชีพปัจจุบัน : นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
Occupation : Physician of Samut Sakhon Provincial Public Health Office

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์
Mr.Prapat Malakarn


อาชีพปัจจุบัน : ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
Occupation : Governor of Samut Sakhon

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
Mr.Pisanu Wichiansan


คุณวุฒิการศึกษา :
 • พ.ศ. 2521 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2523 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
อาชีพปัจจุบัน : อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๔

ประสบการณ์ทำงาน :
 • เป็น และเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
 • ทำงานเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาและตอบข้อหารือทางกฎหมายของรัฐ
Qualification :
 • 1978 Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
 • 1980 Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of The Thai Bar
Occupation : Executive Director of Law Enforcement 4

Work Experience :
 • Has been a legal consultant for many government agencies and state enterprises from past to present.
 • Worked on contract reviewing, drafting and answering discussions about state law.

นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท์
Miss Wanpen Hanyanant

คุณวุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการ บริหารบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาชีพปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์

ประสบการณ์ทำงาน :
 • วางระบบการเงิน และงบประมาณของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ เนื่องจากเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคนแรก
 • แก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๒ ซึ่งผู้รับจ้างประสบปัญหาเรื่องการเงิน
 • ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลพบุรี แก้ไขปัญหาการก่อสร้างตึกสนับสนุนบริการโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลพบุรีในสมัยเป็นผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน โดยนำประสบการณ์จากการแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษกที่โรงพยาบาลเลิดสิน มาเป็นแบบอย่าง
 • เป็นผู้แนะนำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง โดยตั้งบัญชีค้างจ่ายในกรณีที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ ซึ่งอาจจะทำความเสียหายได้ถ้าไม่ตั้งค่าใช้จ่าย เพราะงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแบบเหมาจ่ายทั้งก้อนรวมบำเหน็จและสวัสดิการ ซึ่งในอดีตไม่เคยแยกบัญชีไว้ และไม่มีการตัดในส่วนนี้ อาจจะทำให้บุคลากรที่เกษียณไม่ได้รับเงินในปีนั้นก็ได้ ซึ่งอาจจะได้รับในปีต่อๆไป ถ้ามีงบประมาณไม่เพียงพอ
 • เป็นผู้แนะนำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำระบบการจ้างเหมาบริการมาใช้โดยใช้การจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขทุกฉบับ มาแก้ไขในกรณีขาดแคลนบุคลากรบางตำแหน่ง
Qualification :
 • Bachelor of Arts (Public Administration), Ramkhamhaeng University
 • Master of Public Administration (Public Policy and Personnel Management), Sripatum University
Occupation : Director of Finance Division, Department of Medical Services

Work Experience :
 • Organized financial system and budget of Northern addiction treatment center as the first Executive Director.
 • Solved the problem of Royal Golden Jubilee Building construction at Lerdsin Hospital during economic crisis in 1999 because the contractor confronted financial problem.
 • Cooperated with the director of Lopburi Cancer Hospital for fixing the problem of service support building construction at Lopburi Cancer Hospital when she was the director of Finance Division because the contractor confronted financial problem by applying experience in solving the problem of Royal Golden Jubilee Building construction at Lerdsin Hospital.
 • Advised Office of the Election Commission of Thailand to make accrual accounting system by setting up an accrued account in case employees were eligible to receive pension, that could cause damage if there was not setting up cost because the budget of Office of the Election Commission of Thailand was paid in package, including pension and welfare. In the past, the account was never been separated. That could cause retired staffs do not receive money in that year but they could receive money next year if the budget was insufficient.
 • Advised Office of the Election Commission of Thailand to apply service contractor system by hiring staffs in accordance with all regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.2535 (1992) in order to solve the problem of staff shortage in some positions.

นายกิตติศักดิ์ ล้ำเลิศเกรียงไกร
Mr.Kittasak Lamlertkriangkrai

คุณวุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาชีพปัจจุบัน : ค้าขาย

ประสบการณ์ทำงาน :
 • พ.ศ. 2521-2543 พนักงานสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • พ.ศ. 2552-2553 นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว
 • พ.ศ. 2554-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร บ้านแพ้ว (กต.ตร.)
 • พ.ศ. 2556 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
Qualification : Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University

Occupation : Merchant

Work Experience :
 • 1978-2000 Credit officer, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
 • 2009-2010 President of Rotary Club of Banphaeo
 • 2011-2012 Chairman of The Police Board, Banphaeo Police Station
 • 2013 Mediator of Samut Sakhon Provincial Court
 • 2010-Present Expert in Executive Board of Banphaeo Hospital

นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์
Mrs.Prasertsri Mangkornsaksit


คุณวุฒิการศึกษา :
 • พ.ศ. 2548 ผลงานวิจัย เรื่อง ทัศนะของคณะกรรมการสหกรณ์ ต่อการจัดสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 คณะวิจัยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มแม่น้ำท่าจีน จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 กรรมการสรรหากรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้แทนชุมชนในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรสมุทรสาคร
 • อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแพ้ว
 • สมาชิกสโมสรโรตารี่ อำเภอบ้านแพ้ว
 • โครงการแลกเปลี่ยนกับไจก้า โดยเข้ารับฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น 9 เดือน
 • ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร กับรัฐบาล 2 โครงการ 1.โครงการมะนาวล้นตลาด ปี 2539 2.โครงการของกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกร ของเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2548
 • ได้รับการพิจารณา ในการบริหารงานดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตภาคกลางในปี ๒๕๓๖
 • ได้รับการพิจารณาเป็นผู้จัดการดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553-2556
 • ได้รับการพิจารณาเป็นผู้นำสตรีสหกรณ์ ปี 2557 ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

อาชีพปัจจุบัน : ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน :
 • พ.ศ. 2522 - 2525 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
 • พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
Occupation : Manager of Banphaeo Agricultural Cooperative Ltd.

Work Experience :
 • 1979-1982 Credit Officer, Banphaeo Agricultural Cooperative Ltd.
 • 1983-Present Manager of Banphaeo Agricultural Cooperative Ltd.
 • 2005 Research “Attitude of cooperative committee on social welfare”, Thammasat University
 • 2006 One of researchers of Tha Chin Shrimp Farmers Cooperative Ltd. with Thammasat University
 • 2009 Nomination committee member in Executive Board of Banphaeo Hospital
 • 2010-Present Representative of people in Executive Board of Banphaeo Hospital
 • 2012-Present Expert of Samut Sakhon Farmers Council
 • 2013-Present A committee member in internal audit subcommittee of Banphaeo Hospital
 • Samut Sakhon Volunteer Probation Officer
 • Village Health Volunteer of Banphaeo subdistrict
 • Member of Rotary Club of Banphaeo
 • JICA exchange project, she had practiced at Japan for 9 months.
 • Solved farmers’ trouble together with the government by organizing 2 projects : 1. The project “oversupply of limes”, 1996 2. The project of The Office of Farmer's Reconstruction and Development Fund of Samut Sakhon Provincial Agricultural Extension Office, 2005.
 • Being considered for excellent management of central region from Cooperative Promotion Department in 1993.
 • Being considered as the excellent manager of Samut Sakhon from 2010 to 2013.
 • Being considered as 2014 Cooperative Women’s Leader from Cooperative Auditing Department.

นายชัชวาล เตละวาณิชย์
Mr.Chatchawal Telawanich

คุณวุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาโท NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาชีพปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ศ. 2540-2541 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
 • พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2556-2557 นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 • พ.ศ.2557-2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค 3330 พื้นที่ 15
 • พ.ศ.2548-2551 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร
 • พ.ศ.2550-2552 คณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
 • พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาล (KTB-CG Awards) โครงการ KTB-SMEs AWARDS 2008 จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2552 จัดโดย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย
 • พ.ศ.2552-2554 คณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย (วาระที่๒)
Qualification :
 • Master’s Degree, Nova Southeastern University
 • Studying Doctoral Degree of Knowledge Management, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
Occupation : Managing Director of Chatchawal Orchid Co., Ltd.

Work Experience :
 • 1997-1998 Sales Co-ordinator, Marubeni Thailand Co.,Ltd
 • 1998-Present Managing Director of Chatchawal Orchid Co., Ltd.
 • 1998-Present A member of founders of Rotary Club of Banphaeo
 • 2003-2004 President of Rotary Club of Samut Sakhon
 • 2004-Present A member of the school board in Srinagarindra The Princess Mother School, Samut Sakhon
 • 2004-2005 Assistant Governor of Rotary International, District 3330, Area 15
 • 2005-2008 A council committee member of Samut Sakhon Community College
 • 2007-2009 A committee member of Thai Orchid Exporters Association
 • 2008 To be awarded “KTB-CG Awards” of the project “KTB-SMEs AWARDS 2008” by Krungthai Bank PCL.
 • 2009 To be awarded commemorative certificate for the final competitor in “Excellent Corporate Governance of the year, 2009” by Puey Ungphakorn Institute for Economic Research, Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED), and The Thai Bankers Association
 • 2009-2011 A committee member of Thai Orchid Exporters Association (2nd Term) sitions.

นายธีระชัย บุญอารีย์
Mr.Teerachai Boon-aree

คุณวุฒิการศึกษา :
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อาชีพปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
 • อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
 • ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 • กรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 • กรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • อนุกรรมการวางแผนอาคารสถานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 • การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พรบ. พรก. กฎหระทรวง
 • การประสานงานกับสำนักพระราชวัง และหน่วยงานต่างๆ
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการ, แผนบริหารงบประมาณ, การประเมินผลและการรายงานผล

ผลงานเด่น
 • ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2543 ของจังหวัดสมุทรสาคร จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2546 เป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Qualification :
 • Master of Arts (Social Development),National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Master of Education (Educational Administration), Bangkokthonburi University
Occupation : Director of Srinagarindra The Princess Mother School, Samut Sakhon, Under Patronage Of Princess Maha Chakri Sirindhorn

Work Experience :
 • A committee member of Samut Sakhon Educational Service Area Office
 • Teachers and Education Personnel subcommittee member of Samut Sakhon Educational Service Area Office
 • Chairman of Muang Samut Sakhon Cultural Council
 • Vice Chairman of Samut Sakhon Provincial Cultural Council
 • A committee member in Academic Council, Samut Sakhon Community College
 • A committee member in Executive Board of Banphaeo Hospital
 • The committee chairman of internal audit subcommittee of Banphaeo Hospital
 • A subcommittee member of buildings planning of Banphaeo Hospital
 • Drafting rules, regulations related to laws, Acts, Royal Enactments, and ministerial regulations
 • Coordinating with Bureau of the Royal Household and other sectors
 • Making strategic plan, action plan, budget management plan, evaluation and report sitions.

Achievement :
 • Excellent educational institution administrator of Samut Sakhon in National Primary Education Day, 2000 from Samut Sakhon Primary Education Office
 • Being considered as the role model of learning process reform from Office of the Basic Education Commission in 2003
 • Excellent educational institution administrator from Office of the Basic Education Commission in 2004

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
Pornthep Pongtawigorn, M.D.

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
Position : Director of Banphaeo Hospital (Public Organization)
Ophthalmologist and Specialist in retina


คุณวุฒิการศึกษา :
จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
1. แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคจอตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


การดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารองค์กร
ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก


Qualification :
 1. Doctor of Medicine (M.D.), Chulalongkorn University
 2. Resident in Ophthalmology, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 3. Fellowship in Retinal disease, King Chulalongkorn Memorial Hospital
Holding the position as director : Director of Eye and Cataract Excellence Center